Nyt Supporting organizations FAQ Contact dansk Close

Dette initiativ opfordrer til vedtagelse af en retsakt, der fastsætter ophavsret, beslægtede rettigheder og "sui generis"-rettigheder til databaser for enkeltpersoner, der deler filer via digitale netværk til personlig brug og uden gevinst for øje.

Fildeling begynder i 1999 med Napster, og med tiden bliver fildelingen (eller peer-to-peer-deling) stadig mere effektiv (Gnalnella, Freenet, BitTorrent osv.).

Fra begyndelsen har de største rettighedshavere gjort indsigelse mod brugen af teknologi, der gør det muligt at dele værker og andre materialer, der er belagt med ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser, og i dag modsvarer rettighederne stort set deres krav.

Men ét spørgsmål er stadig ubesvaret: Er det rimeligt, at ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser forbyder deling af værker og andre materialer?

Ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser bør fremme udbredelsen af kultur, innovation og sociale fremskridt.

Eksisterende lovgivning, som forhindrer fildeling, herunder værker og andre ophavsretligt beskyttede materialer, beslægtede rettigheder og sui generis-rettigheder til databaser, der i vid udstrækning hæmmer videnskab og kultur som omhandlet i artikel 27, stk. 1, i verdenserklæringen om menneskerettighederne.

Spørgsmålet er endnu mere relevant i dag efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og forbundne rettigheder i det digitale indre marked.

Direktivet har en paradoksal virkning: Artikel 17 gør det lettere for tjenesteudbydere at opnå tilladelse til at udbrede onlineindhold, hvilket styrker deres rolle som privilegerede formidlere og letter deres praksis med teknisk kontrol og profilanalyser af borgerne. Fildeling er derimod ikke tilladt.

Dette initiativ opfordrer til, at borgerne får ret til direkte fildeling gennem peer-to-peer-netværk for adgang til videnskab og kultur uden kontrol og profilering: en EU-retsakt, der tillader dette, vil være fuldt foreneligt med folkeretten, hvis rettighedshaverne får en rimelig godtgørelse.

Borgerne og de grundlæggende rettigheder skal stå i centrum for de politiske og lovgivningsmæssige valg, der træffes.

Derfor bør der ændres i reglerne for deling af filer, der indeholder værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret, beslægtede rettigheder og sui generis-retten til databaser med henblik på at udnytte de muligheder for frihed samt social, kulturel og økonomisk udvikling, som de digitale medier byder på.