Uutinen Tukiorganisaatiot FAQ Yhteystiedot suomi Close

Aloitteessa vaaditaan säädöstä, jonka mukaisesti luovuttaisiin tekijänoikeuksista, lähioikeuksista ja sui generis -tietokantaoikeudesta silloin, kun luonnolliset henkilöt jakavat digitaalisten verkostojen kautta tiedostoja henkilökohtaiseen käyttöön ja voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin.

Tiedostojen jakaminen alkoi vuonna 1999 Napster-ohjelman myötä. Tiedostonjakotekniikka (vertaisverkot) on vuosien mittaan tehostunut entisestään (esim. Gnutella, Freenet, BitTorrent).

Suurimmat oikeudenhaltijayritykset ovat alusta alkaen vastustaneet tekijänoikeuden, lähioikeuksien ja sui generis tietokantaoikeuksien suojaamien teosten ja muiden aineistojen jakamista tällaisella tekniikalla, ja voimassa oleva lainsäädäntö vastaa pitkälti niiden toiveita.

Yksi kysymys on kuitenkin vielä ratkaisematta: onko oikeudenmukaista, että tekijänoikeudet, lähioikeudet ja sui generis -tietokantaoikeudet estävät teosten ja muun aineiston jakamisen?

Tekijänoikeuksien, lähioikeuksien ja sui generis tietokantaoikeuksien olisi osaltaan edistettävä kulttuurin, innovaatioiden ja sosiaalisen edistyksen levittämistä.

Voimassa olevassa lainsäädännössä kielletään tiedostojen jakaminen, jos ne sisältävät tekijänoikeuksien, lähioikeuksien ja sui generis tietokantaoikeuksien suojaamia teoksia ja muita aineistoja, ja rajoitetaan voimakkaasti tiede- ja kulttuurisisältöjen vapaata saatavuutta, joka on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 artiklan 1 kohtaan.

Tämä kysymys on noussut entistäkin tärkeämmäksi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla 17 huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/790 myötä.

Direktiivillä on ristiriitainen vaikutus. Yhtäältä 17 artiklan ansiosta sisällönjakopalvelujen tarjoajien on nyt helpompaa saada lupa suojatun sisällön levittämiseen, mikä vahvistaa niiden asemaa etuoikeutettuina välittäjinä ja suosii niiden harjoittamaa teknistä valvontaa ja kansalaisten profilointia. Toisaalta tiedostojen jakaminen on edelleen kielletty.

Aloitteessa vaaditaan, että kansalaiset voisivat jakaa tiedostoja suoraan vertaisverkoissa, jolloin he voisivat saada tiede- ja kulttuurisisältöjä käyttöönsä joutumatta tarkastusten ja profiloinnin kohteiksi. EU-lainsäädäntö, joka mahdollistaisi tämän, olisi täysin kansainvälisen oikeuden mukainen, jos oikeudenhaltijoille myönnettäisiin oikeudenmukainen hyvitys.

Ihmisten ja perusoikeuksien pitäisi olla poliittisten ja lainsäädännöllisten päätösten keskiössä. Siksi on tarpeen muuttaa nykyisiä sääntöjä, joilla säännellään tekijänoikeuksilla, lähioikeuksilla ja sui generis tietokantaoikeuksilla suojattuja teoksia ja muita aineistoja sisältävien tiedostojen jakamista, jotta voidaan hyödyntää digitaalisten verkkojen tarjoamat mahdollisuudet vapauteen ja yhteiskunnan, kulttuurin ja talouden kehitykseen.