Nutizzia Organizatziones chi partètzipant PF Cuntatu sardu Close

Legalizamus sa cumpartzidura de archìvios
In totu s'Europa, si semus ponende paris pro pedire a sa Cummissione Europea chi adotet normas de deretos de autore giustas pro chie creat e chie imperat òperas.

Nòmine de s'Initziativa Tzitadina Europea
Freedom to Share
Descritzione
Legalizare s'impreu cumpartzidu —tràmite retes digitales, pro impreu personale e sena ànimu de lucru— de archìvios chi cuntèngiant òperas e àteros materiales amparados dae deretos de autore, deretos currelados e deretos sui generi de bases de datos, cun s'iscopu de otènnere un'echilìbriu intre is deretos de autores e àteros titulares de deretos e su deretu universale a sa sièntzia e sa cultura.

Leghe su testu ufitziale de s'initziativa

S'initziativa nostra pedit s'adotzione de unu marcu legislativu cun etzetziones a sos deretos de autore, deretos currelados e deretos de base de datos sui generi pro persones fìsicas chi cumpartzint archìvios tràmite retes digitales pro impreu personale e sena ànimu de lucru.

Leghe àteru

Assione

Difunde custa initziativa cun is amistades e is cuntatos tuos: iscrie·ddis, difunde is materiales de comunicatzione, chistiona·nde, etc.

Leghe àteru